این‌جا تارگاه گل‌نازہ
کم‌کم کامل می‌شه.

نوشته‌هام رو تو تارنوشت‌ام می‌نویسم.

خونه‌ی جدید دارم.